Welkom » Huisregels

Huisregels Chamilla’s Gastouderopvang 

 

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

Openingstijden

De openingstijden zijn van maandag t/m woensdag  0700-1800 uur. 

Donderdag 0700-1700 uur.

De dagen en tijden waarop de gastouder beschikbaar dient te zijn voor opvang en verzorging van het kind zijn onderling afgesproken. 

Veranderingen in de gewenste of mogelijke tijden van opvang, delen de ouder en de gastouder elkaar ten minste 1 maand van tevoren schriftelijk mee.

 

Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.Tarieven   

De gastouder brengt voor zijn/haar beschikbaarheid voor opvang en verzorging van het kind een vergoeding aan de ouder in rekening van € 6.00 kind per uur.

(De regel dat er per kind per dag een kwartier per dag extra wordt gerekend voor eten/drinken vervalt.) 

Deze vergoeding geldt voor het lopende jaar. 

Naast het uurtarief betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

 

Als ouder dient u zelf zorg te dragen voor flesvoeding of moedermelk,  fles, tuitbeker, groentehap, luiers, reserve kleding, pantoffels of regenlaarzen, knuffeltje en/of speen.

 

Ruildagen

Ruilen van dagen kunnen wij doen wanneer:
1.      de ruiling plaatsvindt binnen 7 dagen
2.      er op de gewenste dag plaats is op de groepBetalingsverplichting

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen.  

Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten waarvan de gemaakte incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

 

 

Ziekte

Als uw kind koorts heeft hoger dan 38.5 graden, wordt er contact met u opgenomen, en overlegd over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk de opvang door te laten lopen.

Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt en niet meer mee kan lopen met het dagritme, of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. U dient deze uren dan door te betalen.

 

Bij ziekte van het op te vangen kind, waardoor geen opvang behoeft te worden geboden, stelt de ouder de gastouder zo spoedig mogelijk daarvan in kennis. 

De eerste dag dat uw kind ziek is dient u volledig te betalen, daarna dient u 50% van de afgesproken uren te betalen.

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier "medicijngebruik"  in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.

 

Bij ziekte van de gastouder stelt zij de ouder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, u hoeft dan de opvanguren niet te betalen.Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uit gedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen. Ouders graag bij brengen en halen de schoenen uit doen op de mat.

 

Vrije dagen en vakantie

De gastouder en de ouder verbinden zich om voorgenomen vakanties en vrije dagen, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk doch ten minste 1 maand van tevoren schriftelijk aan elkaar te melden.

Onverwachte vakanties en vrije dagen van de ouder, en andere dagen dat opvang niet gewenst is door vraagouder, buiten de vakanties van de gastouder, dienen doorbetaald te worden. 

 

Gebruik van foto’s

Chamilla’s Gastouderopvang maakt onder andere gebruik van facebook en instagram. 

Foto’s van activiteiten worden daarop geplaatst.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben kunt u dat aangeven. 

Dat is geen enkel probleem, dan zorg ik dat of het kindje er niet op staat of onherkenbaar is.Onmiddellijke beëindiging van de opvang

De gastouder kan met onmiddellijke ingang de opvang tijdelijk stopzetten of de overeenkomst beëindigen wanneer er sprake is van de volgende zaken:

- Wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden van dit huishoudelijk reglement.

- Wanneer het betaalgedrag niet volgens afspraak is.

- De plaatsing van het kind een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, de gastouder of andere aanwezige kinderen in de opvang.Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door Chamilla’s Gastouderopvang per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

 

Deze overeenkomst is aangegaan met ingang van onderstaande datum voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien ouder en gastouder geen overeenstemming kunnen bereiken over het aantal te vergoeden uren voor de laatste maand, wordt het gemiddeld aantal uren per maand over de laatste drie maanden voorafgaand aan de opzegging gehanteerd.

 

Wendagen

Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst naar de opvang te brengen. 

Als u uw kind(eren) eerst even wilt laten proef draaien dan kan dat. Proef draaien kan in de ochtend of in de middag voor 3 aaneengesloten uren. Indien u 3 uren niet genoeg vind kan eventueel langer worden proef gedraaid maar dan hanteer ik het normale uurtarief van €6.00 per uur.